Menu Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER for “Struer Handelsstandsforening”

********

§ 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er: Struer Handelsstandsforening. Foreningen er stiftet den 29. marts 1917. Foreningens hjemsted er Struer

§ 2 Foreningens formål: Foreningens formål er: virke til fremme for handel, liberale erhverv, turisme og dermed forbundne interesser i Struer Kommune varetage medlemmers interesser og rettigheder virke for handelsstandens uddannelse og efteruddannelse medvirke til skabelse af et godt lokalt miljø

§ 3 Medlemskab: Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner og selskaber, der driver erhverv i Struer Kommune, og som kan henføres under: Erhvervsdrivende indenfor handel og servicefag samt andre erhvervsdrivende, hvis interesser skønnes forbundne med disse erhverv. Personer, der i overordnede stillinger er ansat i eller som deltager i ledelsen af en virksomhed af de under a) nævnte arter. Personer, som bestyrelsen finder anledning til at optage, selv om vedkommende ikke opfylder de foranstående betingelser. Hvert medlemskab har én stemme.

§ 4 Anmodning om optagelse rettes til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen afgør derefter, om den pågældende kan optages. Såfremt bestyrelsen afslår optagelse, kan vedkommende forlange afgørelsen forelagt på den førstkommende generalforsamling til afgørelse.

§ 5 Medlemmer, som ikke fortsat opfylder betingelserne for optagelse i foreningen, kan efter anmodning overgå til passivt medlemskab. Sådanne medlemmer kan overvære møder og generalforsamlinger uden stemmeret. Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til en 1. januar. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer på grund af kontingentrestance og andre årsager. Ekskluderede medlemmer har ret til at få sagen om eksklusion forelagt på den årlige generalforsamling, der herefter endeligt afgør sagen.

§ 6 Kontingent: Kontingentet fastsættes hvert år på foreningens generalforsamling. Kontingentindbetaling sker ved halvårlige kontingentindbetalinger forud, idet kontingentet på den ordinære generalforsamling fastsættes for 1 år ad gangen.

§ 7 Åbningstider og markedsføring: De af foreningens medlemmer, som driver detailforretning i Struer By skal efterkomme de af bestyrelsen hvert år fastsætte minimumsåbningstider. Markedsføring planlægges af bestyrelsen udfra foreningens økonomiske rammer. Hvert medlem skal følge diverse kampagner op - i forhold til medlemmernes erhverv og geografiske placering.

§ 8 Bestyrelsen: Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 - 7 aktive medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Som bestyrelsesmedlemmer kan vælges selvstændigt erhvervsdrivende og/eller ledende medarbejdere fra firmaer/selskaber, der er medlemmer af foreningen. Ved valget tilstræbes et repræsentativt udsnit af de brancher foreningens medlemmer repræsenterer, ligesom en geografisk spredning i valget af bestyrelsesmedlemmer skal tilstræbes. Valget gælder for 2 år, og der afgår skiftevis 4 - 3 - 3 (lige år) og 3 - 3 -2 (ulige år), alt i relation til om bestyrelsen består af 7, 6 eller 5 medlemmer.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelsessuppleanter blandt de aktive medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og vedtager selv sin forretningsorden. Bestyrelsen repræsenterer foreningen og skal i øvrigt lede og varetage foreningens anliggender, og kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

Der nedsættes et stående udvalg, der markedsfører Struer By - indtil videre - under navnet: “Struer Centerforening”, med det formål at fremme interessen for og kendskabet til Struer By, som et attraktivt handels- og serviceområde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget, hvis denne er fraværende, næstformandens stemme. Under ansvar overfor generalforsamlingen disponerer bestyrelsen over foreningens indtægter.

§ 9 Regnskab og revision: Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskab med revisionspåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Generalforsamlingen vælger hvert år en statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 10 Generalforsamlingen: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller på begæring af mindst 10 af foreningens aktive medlemmer. Begæring herom skal indgives skriftligt til bestyrelsens formand med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Generalforsamling afholdes i Struer Kommune og indvarsles med mindst 10 dages varsel ved avertering i dagspressen eller efter bestyrelsens skøn ved direkte skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen er ikke offentlig, men bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære denne. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der kan være en person udenfor foreningen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling: Valg af dirigent. Formanden aflægger beretning Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor Eventuelt Enhver afgørelse sker ved simpel stemmeflerhed. Afstemninger sker skriftligt, hvis et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. For vedtægtsændringer gælder dog bestemmelserne i

§ 11. Afgørelser på generalforsamlingen indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten. § 11 Vedtægtsændringer: Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling, på hvilken mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede, såfremt to tredjedele stemmer herfor. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, der træffer afgørelse med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til disses antal.

§ 12 Opløsning: Foreningens opløsning kan kun vedtages af en generalforsamling, hvor to tredjedele af de aktive medlemmer er til stede og tre fjerdedele stemmer herfor. Er denne generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, der træffer afgørelse med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til disses antal. Er foreningens opløsning gyldigt vedtaget på en generalforsamling, tager denne samtidig ved almindelig stemmeflerhed af de afgive stemmer bestemmelse om anvendelse af foreningens midler.

§ 13 Tegning og hæftelse: Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Den samlede bestyrelse kan meddele prokura. Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Foreningens bestyrelse er i øvrigt berettiget til at foretage enhver disposition i forbindelse med foreningens drift, herunder indgå aftaler om markedsføring, herunder annoncering og i øvrigt foretage enhver disposition, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling